Инструменти и железария
Строителство и санитария
Градина и свободно време
Copyright © 2017. All Rights Reserved

Общи условия за ползване

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “ДОМШОП” ООД ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН „ДОМШОП“

Чл. 1.

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през Интернет магазин „ДОМШОП“, собственост на „ДОМШОП“ ООД (наричан по-долу Интернет магазинa). Тези общи условия представляват рамков договор за покупко-продажба между „ДОМШОП“ ООД и Клиента. „ДОМШОП“ ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Интернет магазин „ДОМШОП“ стоки чрез отправяне на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през Интернет магазина стоки, само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2.

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

“ДОМШОП“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202094114, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, област София (столица), община Столична, бул. Никола Вапцаров No 6, предоставящо стоки и услуги онлайн, посредством нтернет магазина http://domshop.bg .

Под “стоки”, предоставяни през Интернет магазин „ДОМШОП“, се разбират следните стоки:

– строителни машини и оборудване, консумативи и аксесоари за тях;

– стоки за дома и ремонта;

– ВиК части, електроматериали, железария, инструменти, четки и други средства за боядисване;

– други стоки.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. „ДОМШОП“ ООД не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна, непълна или неточна. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му.

Под “Производител” се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през Интернет магазин „ДОМШОП“ стоки и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация.

Под “Клиент” се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в Интернет магазина или използва формата „Гост“ и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка, клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Интернет магазинът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента. Под “Клиентски профил” се разбира информация за Клиентa : първо име, фамилия, телефон, фирма, ДДС номер, държава, област, град, пощенски код, адрес, имейл, предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр или формата „Гост“ и съхранявана от Интернет магазина за целите, посочени в настоящите Общи условия.

Под “Продажна цена” се разбира цена на бройка или за определено количество стока , включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката или други такси, освен когато е упоменато друго.

 1. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН „ДОМШОП“ НА “ДОМШОП” ООД

Чл. 3.

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в Интернет магазин „ДОМШОП“, по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях. Интернет магазин „ДОМШОП“ не гарантира наличността на поръчаните артикули. Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Интернет магазинът, в рамките на 1 (един) работен ден след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от клиента и-мейл адрес за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчаните стоки ще му бъде възстановена в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента. Интернет магазинът публикува информация относно периода, за който направеното предложение или цена остават в сила, както и минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки.

Поръчки на стоки

Чл. 4.

За да получи право да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите през Интернет магазина стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) или да ползва формата „Гост“ и да изрази/заяви съгласието си с настоящите Общи условия. Клиентът предоставя на Интернет магазина следната регистрационна информация: за физическите лица – Първо име, фамилия, телефон, държава, област, град, пощенски код, адрес, имейл; за юридически лица – Първо име, фамилия, телефон, фирма, ДДС номер, държава, област, град, пощенски код, адрес, имейл. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя са истински, пълни и точни, и при промяна на последните ще уведоми Интернет магазина, за да ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни и/или неактуални данни, Интернет магазинът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. При съгласие с Общите условия, изразено чрез отбелязване в полето “Прочетох и приемам общите условия*“ и натискане на виртуалния бутон “Поръчване”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Интернет магазинът незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия, като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на Интернет магазина. Всяка поръчка/заявка за покупка от Клиента през Интернет магазина въз основа на тези Общи условия се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Процедура по подаване на поръчка за покупка

Чл. 5.

Поръчка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

 1. Клиентът, след като посети уеб страниците, свързани с http://domshop.bg , има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална “Кошница” с натискането на бутон “Купи/Експресна”;
 2. При натискане на виртуален бутон “Кошница”, клиентът получава достъп до “Преглед на кошницата” – таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните стоки;
 3. В “Преглед на кошницата” , клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на адрес за контакт и доставка чрез натискане на виртуален бутон “Приключване на поръчката”;
 4. Клиентът попълва адрес за контакт – Първо име, фамилия, телефон, фирма, ДДС номер, държава, област, град, пощенски код, адрес, имейл. Ако адресът за контакт не съвпада с този за доставка, поставя се отметка в „Изпращане до друг адрес“.
 5. Клиентът избира метод на плащане и доставка;
 6. Клиентът се съгласява с Общите условия като поставя отметка в полето „Прочетох и приемам общите условия“;
 7. При натискане на бутон “Поръчване”, поръчката през Интернет магазина се счита за извършена.
 8. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Интернет магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Чл. 6.

Поръчката се приема от Интернет магазинa чрез изпращане на съобщение до и-мейл адрес на Клиента със следното съдържание: фирма, и-мейл адрес на „ДОМШОП“ ООД , както и информация за плащането, доставката, поръчаната стока – стока, брой, единична продажна цена с ДДС, разходи, невключени в продажната цена и/или свързани с нейната доставка, сума на поръчката, посочените данни за платеца и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка, или чрез изпращане на съобщение на и-мейл адрес на Клиента. Цени и начини на плащане: всички цени на стоки в Интернет магазин „ДОМШОП“ са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някои от следните начини:

а) наложен платеж – доставяне на препоръчана пратка или колет срещу заплащане от Клиента или от трето лице от името на клиента на определена от „ДОМШОП ООД“ сума до 10 000 лв., която му се предава с пощенски паричен превод при доставката;

б) по банков път, по банкова сметка на „ДОМШОП“ ООД ;

в) виртуален ПОС терминал, при който не е необходимо картодържателят да регистрира предварително картата си в други разплащателни системи. Клиентът трябва само да избере стока или услуга и да въведе в уеб сайта, нужните за извършване на плащането, данни. С избора на начин на плащане, предвиден в букви б) и в) по-горе, Клиентът – потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

Сключване на индивидуален договор

Чл. 7.

Индивидуалният договор се счита сключен и поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката, предмет на поръчката/заявката за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката и съгласие между страните с всички детайли по нея, на посочения от Клиента телефон за връзка и/или и-мейл адрес.

Доставка

Чл. 8.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. Времето за доставка е 5 работни дни след сключване на индивидуалния договор, като срока за доставка се счита за изпълнен по отношение на ДОМШОП ООД с предаването на стоката, подходящо опакована съобразно вида й за доставка, на съответната спедиторска компания, избрана от клиента.

Предаване на стоката

Чл. 9.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Интернет магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай, след получаване на писмено потвърждение от страна на Интернет магазина, започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението от страна на Интернет магазина.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

– доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка и това може да се установи чрез преглед;

– при транспортирането, стоката или нейната опаковка е била съществено повредена;

След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Интернет магазина. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Интернет магазин „ДОМШОП“, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Интернет магазин „ДОМШОП“ и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително, но не само, и инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само, с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа,  маркировки и т.н., като разходите за доставката са за сметка на Клиента. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София 1407, област София (столица), община Столична, бул. Никола Вапцаров No 6 или следния и-мейл адрес: info@domshop.bg . Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. Интернет магазинът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ, посредством същото платежно средство, използвано от него при първоначалната транзакция. Суми, заплатени с карта се възстановяват само и единствено по картата, с която е извършена транзакцията.

III. Права и задължения на страните

Чл. 10.

ДОМШОП ООД се задължава:

 1. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока;
 2. да достави в срок заявената за покупка стока;
 3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

Чл. 11.

 1. Клиентът се задължава:
  • да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
  • да плати цената на стоката;
  • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
  • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
  • да получи вещта;
 1. Клиентът следва:
  • да не подава фиктивни заявки или друга информация;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
  • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице, или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 1. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 12.

„ДОМШОП“ ООД полага грижа информацията в Интернет магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. „ДОМШОП“ ООД не гарантира, че достъпът до Интернет магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „ДОМШОП“ ООД. „ДОМШОП“ ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Интернет магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги от спедиторските компании и др., които са извън контрола на „ДОМШОП“ ООД. „ДОМШОП“ ООД не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

 1. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 13.

Клиентът е длъжен да обезщети „ДОМШОП“ ООД за всички вреди, загуби и пропуснати ползи, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети „ДОМШОП“ ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата. Настоящите Общи условия са в сила от 23 юни 2012 г. „ДОМШОП“ ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си http://domshop.bg , заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите Общи условия, в срок от 3 дни от публикуването им, Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес: гр. София 1407, област София (столица), община Столична, бул. Никола Вапцаров No 6 или и-мейл адрес: info@domshop.bg . Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „ДОМШОП“ ООД , възникнали във връзка с валидно подадена преди промените поръчка/заявка за покупка на стока. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 1. ПИСМЕНА ФОРМА

Чл. 14.

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на виртуален бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в Интернет магазина http://domshop.bg, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

VII. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Чл. 15.

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

VIII. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16.

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СПОРОВЕ

Чл. 17.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния граждански съд в Република България по седалището на “ДОМШОП“ ООД.